La llei indica que vostè té dret a tornar el producte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificar-ne les causes.

 Per a exercir exercir el dret de desistiment, haurà de comunicar-ho a Perifèric Edicions, SL (mercantil propietària de la marca PERIFÈRIC EDICIONS) mitjançant correu electrònic a periferic@periferic.es. Tot i que no és obligatori, té vostè l’opció d’emplenar i enviar electrònicament el model de formulari de desistiment o qualsevol altra declaració inequívoca a través del nostre lloc web. Si recorre a aquesta opció, li comunicarem sense demora en un suport durador (per exemple, per correu electrònic) la recepció de l’esmentat desistiment.

En cas de devolució del producte per part seua, li retornarem tots els pagaments rebuts de la seua part sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard 14 dies naturals a partir de la data en què se’ns informe de la seua decisió de tornar el producte. Procedirem a efectuar el reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial, llevat que hi haja disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament.

Haurà de retornar o lliurar directament el producte a PERIFÈRIC EDICIONS. C/Sèquia de Montcada, 13 de Catarrojapresencialment o per correu ordinari sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a molt tard al termini de 14 dies naturals a partir de la data en què ens comunique la seua decisió de tornar el producte. Es considera complert el termini si efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs el termini.

MODEL DE FORMULARI DE DEVOLUCIÓ

A l’atenció de Jesús Figuerola periferic@periferic.es:

– Per la present li comunique la meua decisió de tornar el llibre adquirit en el seu web (INSERTAR NOM DEL LLIBRE)

– Encomanat el –—————- i rebut el ————————

– Nom del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris: ——————————

– Domicili del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris ————————-

– Data———————————————-

Qualsevol reclamació que el CONTRACTANT necessite traslladar al PRESTADOR DEL SERVEI s’haurà de fer mitjançant escrit dirigit a l’adreça postal indicada en el paràgraf anterior, o utilitzant el formulari de contacte de la pàgina web o mitjançant: periferic@periferic.es

PRIMERA. – OBJECTE DE LES CONDICIONS GENERALS

Per les presents Condicions Generals EL PRESTADOR DEL SERVEI, es compromet a lliurar al CONTRACTANT els productes que aquest hagi sol·licitat a través del lloc web www.vincleeditorial.com a canvi d’un preu determinat.

Mitjançant la compra dels productes disponibles en aquesta pàgina web el CONTRACTANT declara que:

  • Que és una persona major d’edat i amb capacitat per contractar.
  • Que ha llegit, comprès, i que accepta, les presents Condicions Generals.

SEGONA. LEGISLACIÓ APLICABLE

Les presents Condicions Generals, estan subjectes al que disposa la Llei de Consumidors i Usuaris de 2007 (Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre), a la Llei 7/1998, de 13 d’abril, de condicions generals de la contractació. Les dues lleis vénen a desenvolupar la Directiva Comunitària 93/13 / CEE sobre clàusules en els contractes amb consumidors. Així mateix, compleixen amb els requisits exigits en la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’Ordenació del comerç minorista, en la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació, i en la Regulació de la contractació telefònica o electrònica amb condicions generals de la contractació (RD 1906/1999, de 17 de desembre). Les dades que s’obtenen per al bon fi de la contractació s’obtenen i sotmeten a tractament de conformitat amb la LO 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de de caràcter personal.

TERCERA. ALTERACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS

EL PRESTADOR DEL SERVEI es reserva el dret de modificar les presents Condicions Generals en qualsevol moment, sense necessitat de comunicar-ho prèviament al CONTRACTANT, que en qualsevol cas, és responsable de revisar-les com a requisit previ a l’adquisició de qualsevol producte disponible a través d’aquesta pàgina web. En qualsevol cas, es consideraran com a vàlides i aplicables les Condicions Generals que estiguin exposades a la web en el moment que el CONTRACTANT adquirisca els corresponents productes. En el cas de contradicció entre aquestes condicions generals i les condicions particulars que es derivin del producte adquirit, prevaldran aquestes últimes llevat que les Generals siguin més beneficioses per al consumidor que s’ha adherit al realitzar la compra, en aquest cas prevaldran les presents.

QUARTA. – DRETS I OBLIGACIONS DEL PRESTADOR DEL SERVEIS

4.1. Lliurament del producte. – EL PRESTADOR DEL SERVEI es compromet a lliurar el producte en perfecte estat a la direcció que el CONTRACTANT indique en el formulari de comanda on consten les condicions particulars que s’uneixen a les presents Condicions Generals. EL PRESTADOR DEL SERVEI no serà responsable pels errors causats en el lliurament quan les dades introduïdes pel CONTRACTANT al formulari de la comanda no s’ajusten a la realitat o hagen estat omeses. El termini de lliurament aproximat per a cada producte serà el que, si escau, s’indique en el correu electrònic de confirmació de compra. En cas que el producte no es trobe en estoc, EL PRESTADOR DEL SERVEI informarà al CONTRACTANT del nou termini per correu electrònic.

4.2. Responsabilitat del PRESTADOR DEL SERVEI. – EL PRESTADOR DEL SERVEI en cap cas serà responsable en relació amb:

4.2.1. Els errors o retards ocasionats pel CONTRACTANT a l’hora d’introduir les seues dades en el formulari de comanda, la lentitud o impossibilitat de recepció per part dels destinataris de la confirmació de la comanda o qualsevol circumstància que pugui sorgir quan aquestes incidències siguin degudes a problemes a la xarxa Internet, per causes fortuïtes o força major i qualsevol altra contingència imprevisible aliena a la bona fe del PRESTADOR DEL SERVEI o aliena al correcte funcionament del seu sistema de contractació electrònica. En qualsevol cas, EL PRESTADOR DEL SERVEI es compromet a solucionar els problemes que puguen sorgir i a oferir tot el suport necessari al CONTRACTANT per arribar a una solució ràpida i satisfactòria de la incidència que permeti el compliment dels termes i condicions de la venda perfeccionada.

4.2.2. Dels errors o danys produïts per un ús del servei ineficaç i de mala fe per part del CONTRACTANT, o per la falsedat de les dades introduïdes pel CONTRACTANT en el moment de formalització de la comanda.

4.2.3. De la no operativitat o problemes en l’adreça electrònica facilitada pel CONTRACTANT per a la tramitació de la confirmació de la comanda.

4.2.4. Dret de desistiment: EL PRESTADOR DEL SERVEI reconeix al CONTRACTANT el dret de desistiment en els termes i terminis reconeguts en els articles 68 a 79 de la Llei de Consumidors i Usuaris de 2007 (Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre), i en l’art.10 de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’Ordenació del Comerç Minorista, en virtut del qual el CONTRACTANT que tinga la condició de consumidor podrà deixar sense efecte el contracte celebrat, mitjançant notificació al PRESTADOR DEL SERVEI en el termini legalment establert , sense necessitat de justificar la seua decisió i sense penalització de cap classe, excepte el cost directe de devolució del bé o servei prestat, que de conformitat amb l’art. 101 de la Llei de Consumidors i Usuaris de 2007 serà a càrrec del CONTRACTANT.

En el cas d’exercici del dret de desistiment que es reconeix al CONTRACTANT que tingui la condició de consumidor, el PRESTADOR DEL SERVEI reemborsarà l’import satisfet en concepte de preu i impostos aplicables, al número de compte bancari indicat pel propi CONTRACTANT al moment de formalització de la compra. El cost directe de devolució de l’article adquirit, tractant-se d’una venda a distància, seran a càrrec del CONTRACTANT.

El termini per a l’exercici del dret de desistiment és de set dies hàbils, comptats a partir de la recepció de l’article comprat, i un cop exercit el PRESTADOR DEL SERVEI disposarà d’un termini màxim de 30 dies des de la comunicació del desistiment per a la devolució de les sumes abonades per l’adquisició del bé.

A efectes d’exercir aquest dret el CONTRACTANT pot comunicar-ho a través de correu electrònic (periferic@periferic.es), per a la seua notificació al PRESTADOR DEL SERVEI, en alguna manera admesa en dret i en els terminis previstos. Podrà ser-ho mitjançant enviament a l’adreça inclosa en l’inici de les presents Condicions Generals enviant així mateix, el corresponent producte. En qualsevol cas el CONTRACTANT es farà càrrec dels costos directes de devolució del citat producte, al tractar-se d’una venda a distància. El CONTRACTANT únicament respondrà del preu d’adquisició del producte quan la seua devolució sigui impossible per pèrdua, destrucció o una altra causa que li impedeixi retornar l’article adquirit, o bé la disminució de valor del producte no sigui conseqüència del seu ús d’acord amb la naturalesa de l’article .

4.2.5. Garanties: EL PRESTADOR DEL SERVEI, s’obliga al lliurament del producte en perfecte estat, quedant exempt de tota responsabilitat en relació amb les possibles ruptures o defectes en els paquets del producte produïts després del lliurament del mateix al CONTRACTANT i que hagin estat causats directament per aquest a causa d’un mal ús del producte. EL PRESTADOR DEL SERVEI respondrà de la conformitat del producte venut amb la fitxa que aparegui a la pàgina web en el moment de la seua adquisició o que siga lliurada al CONTRACTANT, i del seu correcte funcionament. El CONTRACTANT, abans de signar el lliurament de la comanda haurà de revisar que el producte es lliuri en perfecte estat. No respondrà, però EL PRESTADOR DEL SERVEI per faltes de conformitat que el CONTRACTANT conega o no haja pogut ignorar en el moment de la celebració del contracte, o que es produïsca per un incorrecte muntatge del producte per part del comprador quan les instruccions de instal·lació s’hagin subministrat i siguin clares i sense errors descriptius. Tampoc respondrà de tots aquells danys que el CONTRACTANT cause en el producte adquirit a causa d’un manifest mal ús del mateix per part seua.

4.2.6. Termes: El CONTRACTANT té un termini de dos mesos per informar el EL PRESTADOR DEL SERVEI de la falta de conformitat del producte, des del moment en què aquesta hagués estat detectada. L’incompliment d’aquest termini, si bé no suposarà la pèrdua del dret al sanejament que correspongui, provocarà que el CONTRACTANT siga responsable dels danys o perjudicis efectivament ocasionats pel retard en la comunicació de la falta de conformitat. Si el producte no és conforme amb el contracte, el CONTRACTANT podrà optar entre exigir la reparació o la substitució del producte, llevat que una d’aquestes dues opcions resulte objectivament impossible o desproporcionada. En els casos de manca de conformitat del producte, la reparació o substitució serà gratuïta per al CONTRACTANT que tinga la condició legal de consumidor i usuari de conformitat amb la normativa aplicable. S’ha de portar a terme en un termini raonable.

Quan la reparació o la substitució no foren possibles, el CONTRACTANT podrà exigir la rebaixa del preu o la resolució del contracte, si bé en cap cas és procedent la resolució quan la falta de conformitat sigui d’escassa importància.

CINQUENA.- DRETS I OBLIGACIONS DEL CONTRACTANT

5.1. Pagament. – El CONTRACTANT es compromet a abonar per avançat l’import pel producte efectivament sol·licitat en la quantia i forma següents:

5.1.1. Import. – La remuneració pel producte efectivament sol·licitat pel CONTRACTANT en funció del producte sol·licitat serà l’assenyalada al lloc web i la que figure a la sol·licitud concreta del CONTRACTANT en cada moment, sol·licituds que constituiran les condicions particulars de la comanda concreta. Els preus dels productes que apareixen al lloc web apareixen sempre amb IVA inclòs.

5.1.2. Formes de pagament. – El CONTRACTANT haurà d’abonar l’import corresponent al producte adquirit, mitjançant pagament per targeta (Visa, Mastercard …).

5.2. Responsabilitat del CONTRACTANT. – En tot cas, serà responsabilitat del CONTRACTANT:

5.2.1. Assumir tots els riscs de deteriorament, danys i pèrdua dels productes des del moment en què aquests haguessin estat posats a la seua disposició pel tercer que, per compte del PRESTADOR DEL SERVEI, realitza el lliurament dels productes sol·licitats.

5.2.2. Comprovar el bon estat del paquet davant del tercer que, per compte del PRESTADOR DEL SERVEI, realitze el lliurament del producte sol·licitat, indicant a l’albarà de lliurament qualsevol anomalia que pogués detectar a l’embalatge. Si un cop revisat el contingut el CONTRACTANT detectés qualsevol incidència com cop, ruptura o qualsevol desperfecte causats per la tramesa, aquest es compromet a comunicar-ho al PRESTADOR DEL SERVEI en el menor termini de temps possible.

SISENA. – Protecció de dades personals

6.1. Informació al CONTRACTANT de l’existència de fitxer i sol·licitud del consentiment per al tractament automatitzat de les dades: En relació amb les dades de caràcter personal facilitades pel CONTRACTANT als formularis que pogués haver-hi en el seu lloc web, EL PRESTADOR DEL SERVEI compleix estrictament la normativa vigent establerta en la Llei 15/1999 de Protecció de dades de caràcter personal i altres normes que la desenvolupen i informa al CONTRACTANT que les dades referides seran incloses dins d’un fitxer per al seu tractament automatitzat prestant el CONTRACTANT el seu consentiment mitjançant l’acceptació d’aquestes condicions Generals l’esmentat tractament.

6.2. Finalitat del tractament: EL PRESTADOR DEL SERVEI recull determinades dades personals que són introduïdes pel CONTRACTANT al formulari per formalitzar la compravenda dels productes. EL PRESTADOR DEL SERVEI informa que gestionarà automatitzadament aquestes dades. EL PRESTADOR DEL SERVEI tractarà aquestes dades per a la facturació i la tramesa del producte, així com per a la tramesa periòdica d’ofertes i informació comercial al CONTRACTANT. En tot cas, les dades recollides i tractades pel PRESTADOR DEL SERVEI són les bàsiques per a les finalitats assenyalades anteriorment.

6.3. Obligatorietat de la introducció de les dades: els camps en els quals figure un requadre vermell en els formularis existents són aquells que requereixen una resposta obligatòria i de no ser coberts la conseqüència seria impossibilitat de remetre la consulta o de realitzar la comanda concreta.

6.4. Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: El CONTRACTANT que introduïsca les seues dades personals en els diferents formularis d’alta, tindrà ple dret a exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en qualsevol moment sol·licitant-ho a (incloure) per correu electrònic a periferic@periferic.es, incloent en ambdós casos còpia del DNI o un altre document que acrediti la identitat, del titular de les dades. EL PRESTADOR DEL SERVEI reitera que es compromet al respecte i confidencialitat absoluta en la recollida i tractament de les dades personals de l’usuari, declarant el seu compromís en la no cessió a tercers en cap cas, sense comptar amb el previ consentiment dels seus titulars.

6.5. Seguretat. – EL PRESTADOR DEL SERVEI assegura l’absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per aquest motiu s’han adoptat mesures essencials de seguretat per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seua integritat i seguretat, especialment les previstes al Reial Decret 994/1999, d’11 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguen dades de caràcter personal. EL PRESTADOR DEL SERVEI no serà responsable en cap cas de les incidències que puguen sorgir entorn a les dades personals quan es deriven bé d’un atac o accés no autoritzat als sistemes de tal manera que siga impossible detectar per les mesures de seguretat implantades o bé quan es dega a una falta de diligència del CONTRACTANT en relació a la guàrdia i custòdia de les seues claus d’accés o de les seues pròpies dades personals.

6.6. Veracitat de les dades.- El CONTRACTANT és responsable de la veracitat de les seues dades, comprometent-se a no introduir dades falses ia procedir a la modificació dels mateixos si fos necessari.

SETENA. – RESPONSABILITAT

7.1. EL PRESTADOR DEL SERVEI en cap cas serà responsable de:

7.1.1. Els errors i incidències que pogueren produir-se en les comunicacions o transmissions incompletes de manera que no es garantisquen que els serveis del lloc web estiguen constantment operatius per efectuar les compres dels productes oferts.

7.1.2. De la producció de qualsevol tipus de dany i que el CONTRACTANT o tercers pogueren ocasionar al lloc web impedint el normal desenvolupament de l’operativa de compra.

7.2. EL PRESTADOR DEL SERVEI es reserva el dret de suspendre l’accés al lloc web sense previ avís de forma discrecional i amb caràcter definitiu o temporal fins assegurar-se l’efectiva responsabilitat dels danys que poguessin produir-se. Així mateix, EL PRESTADOR DEL SERVEI col·laborarà i notificarà a l’autoritat competent aquestes incidències en el moment en què tinga coneixement fefaent que els danys ocasionats constitueixin qualsevol tipus d’activitat il·lícita. Sense perjudici d’això, per a aquells CONTRACTANTS que hagen adquirit amb anterioritat a la suspensió un producte a la pàgina web, se’ls garanteix l’exercici dels drets desistiment, o els derivats de la manca de conformitat del producte, mitjançant comunicació postal o electrònica a les adreces indicades a l’encapçalament del present document.

VUITENA. – DRETS D’AUTOR

EL PRESTADOR DEL SERVEI informa que en el lloc web www.perifericedicions.com, – els continguts propis, la programació i el disseny del lloc Web- es troba plenament protegit pels drets d’autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits llevat de consentiment exprés i escrit del PRESTADOR DEL SERVEI.

NOVENA. – LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Les presents Condicions Generals es regeixen per la legislació espanyola. Per resoldre qualsevol controvèrsia o conflicte que es derive de les presents Condicions Generals EL PRESTADOR DEL SERVEI se sotmet als criteris de determinació competencial establerts en la legislació aplicable sobre consumidors i usuaris.

DESENA.- En cas que qualsevol clàusula de les presents Condicions Generals siga declarada nul·la, les altres clàusules seguiran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. EL PRESTADOR DEL SERVEI podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos llevat de reconeixement exprés per part del PRESTADOR DEL SERVEI.

Recordem la importància de revisar l’embalatge i el producte que conté en el moment de la recepció; en cas de detectar qualsevol anomalia s’hauria de reflectir en l’albarà o factura del transportista i fer fotografies que reflecteixin la incidència a l’efecte de la seua correcta anàlisi. Posteriorment amb tota la documentació, comunicar-ho immediatament per escrit a Perifèric Edicions.

MOLT IMPORTANT

PROCEDIMENT PER A LA RECEPCIÓ DE LES COMANDES

1.- Confirmar que l’embalatge està en perfectes condicions a l’hora de la recepció, i constatar que el paquet en aparença no revela cap anomalia.

2.- Un cop realitzat el procediment i havent detectat un problema, informar PER ESCRIT a Perifèric Edicions d’aquesta disconformitat adjuntant còpia de l’albarà de recepció on es reflecteixi el comentari de la incidència detectada a més de les fotografies que done suport aquesta disconformitat, tot això en un termini no superior a les 8 hores de rebre-ho, aquesta velocitat de resposta és la que ens exigeix l’empresa asseguradora de la mercaderia i és l’ÚNICA manera d’exigir les responsabilitats corresponents ja que a partir del moment en què la mercaderia és rebuda es disposen de 24 hores per realitzar el procediment, en cas contrari no serà possible exigir cap tipus de responsabilitat per part de Perifèric Edicions a l’empresa transportista.

Política de devolucions

La llei indica que vostè té dret a tornar el producte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificar-ne les causes.

 Per a exercir exercir el dret de desistiment, haurà de comunicar-ho a Perifèric Edicions, SL (mercantil propietària de la marca PERIFÈRIC EDICIONS) mitjançant correu electrònic a periferic@periferic.es. Tot i que no és obligatori, té vostè l’opció d’emplenar i enviar electrònicament el model de formulari de desistiment o qualsevol altra declaració inequívoca a través del nostre lloc web. Si recorre a aquesta opció, li comunicarem sense demora en un suport durador (per exemple, per correu electrònic) la recepció de l’esmentat desistiment.

En cas de devolució del producte per part seua, li retornarem tots els pagaments rebuts de la seua part sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard 14 dies naturals a partir de la data en què se’ns informe de la seua decisió de tornar el producte. Procedirem a efectuar el reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial, llevat que hi haja disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament.

Haurà de retornar o lliurar directament el producte a PERIFÈRIC EDICIONS. C/Sèquia de Montcada, 13 de Catarrojapresencialment o per correu ordinari sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a molt tard al termini de 14 dies naturals a partir de la data en què ens comunique la seua decisió de tornar el producte. Es considera complert el termini si efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs el termini.

MODEL DE FORMULARI DE DEVOLUCIÓ

A l’atenció de Jesús Figuerola periferic@periferic.es:

– Per la present li comunique la meua decisió de tornar el llibre adquirit en el seu web (INSERTAR NOM DEL LLIBRE)

– Encomanat el –—————- i rebut el ————————

– Nom del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris: ——————————

– Domicili del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris ————————-

– Data———————————————-