GENERALITATS I ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS D’UTILITZACIÓ DEL LLOC WEB
Llegiu amb atenció aquest document. El mateix es constitueix com l’Avís Legal i les condicions d’ús que regulen l’accés, navegació i ús del web de PERIFÈRIC EDICIONS, publicada a la URL www.perifericedicions.com, en endavant, el “Lloc Web”.
L’accés, navegació i utilització d’aquesta pàgina web implica per la seua banda l’acceptació expressa i sense reserves de tots els termes del present Avís Legal, tenint la mateixa validesa i eficàcia que qualsevol contracte celebrat per escrit i signat.
La seua observança i compliment serà exigible respecte de qualsevol persona que accedisca, navegue o utilitze el lloc web. Si no està d’acord amb els termes exposats, no accedisca, navegue o utilitze el lloc web.

 1. TITULARITAT DEL LLOC WEB
  D’acord amb l’establert a la llei 34/2002 de 11 de juliol de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s’indiquen les dades d’informació general d’aquest lloc web:
 • Titular: Perifèric Edicions, SL
 • NIF: B98765001
 • Domicili: Carrer Sèquia de Montcada, 13  46470 Catarroja
 • Contacte: periferic@periferic.es
 • Telèfon: 609 426 131

2. OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ
2.1. Les presents condicions regulen l’accés als continguts i tots els serveis i productes oferts pel www.perifericedicions.com a través del seu lloc web, així com la utilització dels mateixos per part dels usuaris.
No obstant, PERIFÈRIC EDICIONS es reserva el dret a modificar la presentació, configuració i contingut del lloc web, així com també les condicions requerides per al seu accés i / o utilització. L’accés i utilització dels continguts i serveis després de l’entrada en vigor de les seues modificacions o els canvis en les condicions suposen l’acceptació de les mateixes.
2.2. L’accés, navegació i ús del Lloc Web comporta i suposa l’acceptació per l’Usuari del present Avís Legal i les condicions d’ús que inclou.

3. ACCÉS
3.1. L’accés als continguts i la utilització dels serveis proporcionats per PERIFÈRIC EDICIONS té caràcter gratuït.
3.2. L’accés i navegació a través del lloc web no requereix registre, però, per accedir a la compra de l’entrada requerirà que el comprador subministri les dades personals per a la facturació del procés de compra.
Qualsevol incidència amb el procés de compra l’usuari ho notifiqués dirigint-se a periferic@periferic.es o telefonant al 609 426 131.

4. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.
El present lloc web es regeix per les lleis espanyoles i per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial.
En cap cas s’entendrà que l’accés i navegació de l’Usuari pel Lloc Web o la utilització, adquisició i / o contractació de productes o serveis oferts a través del lloc web, impliqui una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets per part de PERIFÈRIC EDICIONS. L’Usuari disposa d’un dret d’ús estrictament privat, exclusivament amb la finalitat de gaudir de les prestacions del servei d’acord amb aquestes condicions generals.
Les referències a noms i marques comercials o registrades, logotips o altres signes distintius, ja siguen titularitat de PERIFÈRIC EDICIONS o de terceres empreses, porten implícites la prohibició sobre el seu ús sense el consentiment de PERIFÈRIC EDICIONS o dels seus legítims propietaris. En cap moment, excepte manifestació expressa, l’accés o ús del Lloc Web i / o dels seus continguts i / o serveis, confereix a l’Usuari dret algun sobre les marques, logotips i / o signes distintius en ell inclosos protegits per Llei.
Queden reservats tots els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial sobre els continguts i / o serveis i, en particular, queda prohibit modificar, copiar, reproduir, comunicar públicament, transformar o distribuir de qualsevol forma la totalitat o part dels continguts i / o servei inclosos en el Lloc Web, per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb l’autorització prèvia, expressa i per escrit de PERIFÈRIC EDICIONS o, si escau, del titular dels drets corresponents.

5. UTILITZACIÓ DEL LLOC WEB.
L’Usuari es compromet a utilitzar el Lloc Web de conformitat amb la llei i amb les presents Condicions Generals. L’Usuari s’obliga així mateix a abstenir d’utilitzar el Lloc Web amb fins o efectes il·lícits o contraris al que s’estableix en les condicions generals.
En utilitzar els serveis, l’Usuari manifesta la seua conformitat amb aquestes Condicions Generals, comprometent-se a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers a través dels serveis proporcionats per PERIFÈRIC EDICIONS qualsevol classe de material que de qualsevol forma contravingui la legislació vigent.

6. RESPONSABILITATS I GARANTIES.
6.1 PERIFÈRIC EDICIONS únicament respondrà dels danys que l’Usuari pugui patir com a conseqüència de la utilització del web quan aquests danys siguin imputables a una actuació dolosa de PERIFÈRIC EDICIONS.
L’Usuari reconeix i accepta que la utilització del web, així com l’adquisició dels productes que s’hi ofereixen es realitza sota la seua total responsabilitat.

6.2. PERIFÈRIC EDICIONS no es fa responsable dels perjudicis que es puguin derivar de (s’enuncien sense que suposi limitació): Interferències en la comunicació de qualsevol origen, avaries, omissions, atacs de hackers, virus informàtics i / o desconnexions o interrupcions en el funcionament operatiu d’aquest sistema o en els aparells i equips dels Usuaris o del lloc web, motivades per causes alienes a PERIFÈRIC EDICIONS, que impedisquen o retarden la prestació dels serveis o la navegació pel sistema, retards o bloquejos en l’ús causats per deficiències o sobrecàrregues de la xarxa o d’altres sistemes electrònics o elèctrics, aquells que puguen ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes al web i que no siguen atribuïbles a PERIFÈRIC EDICIONS, la impossibilitat de donar el servei o permetre l’ accés per causes no imputables a PERIFÈRIC EDICIONS ja siguen aquestes degudes a l’Usuari, a tercers, o a supòsits de força major i / o desastres naturals o atemptats, queda PERIFÈRIC EDICIONS especialment exonerada de qualsevol responsabilitat pels danys o retards que puga patir el producte o servei una vegada lliurat al transportista o l’usuari.

6.3. PERIFÈRIC EDICIONS no controla, amb caràcter general, la utilització que els Usuaris fan del web. En particular PERIFÈRIC EDICIONS no garanteix en cap cas, que els Usuaris utilitzin el Servei de conformitat amb la llei, les presents Condicions Generals, la moral i bons costums generalment acceptats i l’ordre públic, ni tampoc que ho facin de forma diligent i prudent. S’entén doncs que l’ús imprudent, inadequat o amb fins il·lícits de la web, serà sota l’estricta i única responsabilitat de l’usuari. PERIFÈRIC EDICIONS es reserva el dret de reclamar qualsevol perjudici que presumeixi l’empara de la legislació vigent.
No obstant això, PERIFÈRIC EDICIONS declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins les seues possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per garantir el funcionament del lloc web i evitar l’existència i transmissió de virus i altres components nocius als Usuaris .
Si l’Usuari tingués coneixement de l’existència d’algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que pogués suposar una infracció de drets de propietat intel·lectual i / o industrial, haurà de notificar immediatament al PERIFÈRIC EDICIONS perquè aquesta puga procedir a l’adopció de les mesures oportunes.

7. OBLIGACIONS DE L’USUARI
Els Usuaris s’obliguen a fer servir els Continguts de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es comprometen a abstenir-se de:

 • Utilitzar els Continguts ja siga de forma total o parcial, amb finalitats o efectes contraris a la llei, o als costums generalment acceptades.
 • Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els Continguts, llevat que es compte amb l’autorització escrita del titular dels corresponents drets o això resulte legalment permès.
 • Suprimir, eludir o manipular el “copyright” i altres dades identificatives dels drets de PERIFÈRIC EDICIONS o dels seus titulars incorporats als Continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals o qualsevol mecanisme d’informació que pogueren contenir els continguts.
 • Emprar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través de la Pàgina o dels Serveis per remetre publicitat, comunicacions amb qualsevol finalitat, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seua finalitat, així com a abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.
 • Amaga l’origen de la informació transmesa via el lloc web.
 • Posar informació falsa o enganyosa al lloc web.
 • Introduir ni carregar al lloc web informació, que contingui virus, cavalls de Troia, cucs o qualsevol altre virus informàtic amb la finalitat danyar, interceptar, expropiar o inferir amb algun sistema, el lloc web o la informació o que infringeixi els drets de propietat intel·lectual de tercers.
 • Utilitzar el lloc web o els sistemes o serveis de PERIFÈRIC EDICIONS de manera que afecti adversament la funció o el funcionament dels mateixos, o que impedeixin a tercers autoritzats accedir-hi.

PERIFÈRIC EDICIONS perseguirà l’incompliment de les anteriors condicions així com qualsevol utilització indeguda dels continguts presentats al seu exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

PERIFÈRIC EDICIONS al seu torn no reconeixerà la validesa de qualsevol reproducció o divulgació de continguts de la seua pàgina web.

8. POLÍTICA DE PRIVACITAT.
La Política de privacitat de PERIFÈRIC EDICIONS queda determinada pel que estableix el document Política de privacitat.

9-LEGISLACIÓ APLICABLE I RENÚNCIA I / O SUBMISSIÓ AL FUR
9.1. Les presents condicions i la disputa de qualsevol controvèrsia que afecte a la compravenda dels productes o serveis o ús d’aquest lloc web es regirà per la legislació espanyola.
9.2. Les parts se sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de la ciutat de València, Espanya.